KHỔ QUA MIỀN TÂY 06
KHỔ QUA MIỀN TÂY 06

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chiều dài trái 13 - 15 cm, trái bóng, gai nở, hình dạng đẹp, đồng đều. Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời vụ trồng quanh năm. Khoảng cách trồng (1,2 m - 1,4 m) x (0,5 m - 0,6 m). Sử dụng 220 - 240 gam hạt/1.000 m².

KHỔ QUA MIỀN TÂY 06

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Chiều dài trái 13 - 15 cm, trái bóng, gai nở, hình dạng đẹp, đồng đều. Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thời vụ trồng quanh năm. Khoảng cách trồng (1,2 m - 1,4 m) x (0,5 m - 0,6 m). Sử dụng 220 - 240 gam hạt/1.000 m².