ỚT HIỂM LAI F1 SANTA 8.0
ỚT HIỂM LAI F1 SANTA 8.0

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng rất khỏe, năng suất cao. Trái dài 7 - 9 cm, đường kính trái 1,1 cm, trái bóng, suôn dài, cứng trái, màu đỏ cờ rất đẹp, vị cay thơm. Thời gian thu hoạc lứa đầu tiên 75 - 90 ngày sau trồng (tùy thời vụ).
Gieo trồng được quanh năm. Tránh gieo trồng vụ lạnh ở miền Bắc và Miền Trung.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1 m x 0,5 m hoặc 0,8 m x 0,6 m trồng so le (nanh sấu). Mật độ 2.000 - 2.100 cây/1.000 m2."

ỚT HIỂM LAI F1 SANTA 8.0

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Cây sinh trưởng rất khỏe, năng suất cao. Trái dài 7 - 9 cm, đường kính trái 1,1 cm, trái bóng, suôn dài, cứng trái, màu đỏ cờ rất đẹp, vị cay thơm. Thời gian thu hoạc lứa đầu tiên 75 - 90 ngày sau trồng (tùy thời vụ).
Gieo trồng được quanh năm. Tránh gieo trồng vụ lạnh ở miền Bắc và Miền Trung.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách trồng: 1 m x 0,5 m hoặc 0,8 m x 0,6 m trồng so le (nanh sấu). Mật độ 2.000 - 2.100 cây/1.000 m2."