BẦU LAI F1 RUMA 100
BẦU LAI F1 RUMA 100

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thu hoạch sớm tập trung, năng suất cao. Trái dài 30 - 35 cm, xanh bóng đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách: (1,8 m - 2 m) x 0,8 m. Mật độ: 650 - 700 cây/1.000 m2."

BẦU LAI F1 RUMA 100

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thu hoạch sớm tập trung, năng suất cao. Trái dài 30 - 35 cm, xanh bóng đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoảng cách: (1,8 m - 2 m) x 0,8 m. Mật độ: 650 - 700 cây/1.000 m2."