CÀ TÍM LAI F1 RUNAKO
CÀ TÍM LAI F1 RUNAKO

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thời gian cho thu hoạch lứa đầu tiên: 60 - 65 ngày sau trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mùa vụ thích hợp: Đông Xuân và Hè Thu. Khoảng cách: 1,3 m x (0,5 - 0,6 m). Sử dụng 10 - 15 gam hạt/1.000 m²

CÀ TÍM LAI F1 RUNAKO

ĐẶC TÍNH GIỐNG

Thời gian cho thu hoạch lứa đầu tiên: 60 - 65 ngày sau trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mùa vụ thích hợp: Đông Xuân và Hè Thu. Khoảng cách: 1,3 m x (0,5 - 0,6 m). Sử dụng 10 - 15 gam hạt/1.000 m²