KHỔ QUA LAI F1 HMT128
KHỔ QUA LAI F1 HMT128

ĐẶC TÍNH GIỐNG:

Trái dài 20 - 23 cm, cứng trái, thời gian bảo quản dài và thích hợp vận chuyển xa, màu xanh bóng đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Khoảng cách trồng 1,2 m - x 0,3 - 0,4 m. Lượng giống sử dụng 450 - 480 gam hạt/1.000 m².

KHỔ QUA LAI F1 HMT128

ĐẶC TÍNH GIỐNG:

Trái dài 20 - 23 cm, cứng trái, thời gian bảo quản dài và thích hợp vận chuyển xa, màu xanh bóng đẹp. Cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Khoảng cách trồng 1,2 m - x 0,3 - 0,4 m. Lượng giống sử dụng 450 - 480 gam hạt/1.000 m².